Riksarkivaren

Riksarkivaren har i oppdrag å etablere Norsk helsearkiv og en interimsorganisasjon planlegger og gjennomfører nødvendige tiltak.

Helse- og Omsorgsdepartementet har det overordnede ansvar og finansierer interimsorganisasjonen Norsk helsearkiv.

Virksomheten i Norsk helsearkiv og helsearkivregisteret er regulert med en egen forskrift, helsearkivforskriften. Forskriften er hjemlet i 3 lover; helseregisterloven, spesialisthelsetjenesteloven og arkivloven. Du finner mer informasjon i beskrivelsen av datakilden.

Har du spørsmål om utlevering av data, kan du ta kontakt på epost post@arkivverket.no.

1 datakilde
 • Norsk helsearkiv

  Norsk helsearkiv åpnet i 2019 på Tynset. Det skal inneholde helseopplysninger som spesialisthelsetjenesten registrerer etter arkivloven. 

  Formålet med registeret er å:

  • ta vare på eldre, bevaringsverdige pasientarkiver fra helseforetakene
  • gjøre helseopplysninger i arkivet tilgjengelig for forskere og pårørende i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt

  Riksarkivaren er databehandlingsansvarlig og databehandler. Registeret er et nasjonalt helseregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 12 og arkivloven, og regulert av Helsearkivforskriften.