Helse Bergen HF

Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig for 16 helseregistre.

Opplysningene i helseregistrene ved Helse Bergen HF reguleres av egne forskrifter. Du finner mer informasjon i beskrivelsene av datakildene.

Har du spørsmål om utlevering av data, kan du ta kontakt på epost kkf@helse-vest.no eller telefon 55 96 55 35.

16 datakilder
 • Nasjonalt barnehofteregister

  Registeret inneholder opplysninger om alle barn i Norge som får diagnosen Calvé-Legg-Perthes sykdom, hofteleddsdysplasi, eller epifysiolysis capitis femoris.

  I tillegg registreres alle barn, unge og unge voksne som har gjennomgått hoftebevarende kirurgi (ikke hofteleddsproteser eller revisjoner av slike eller traumer/frakturer).

  Formålet med registeret er å:

  • øke kunnskap om barnehoftelidelsen epidemiologi, handlingsrutiner og trender ved de ulike sykehus, risikofaktorer og progonoser og resultatene av behandlingen
  • forbedre samordning av behandlingsmetodene og sammenligning av behandlingsresultatene på sykehus i Norge
  • systematisere og bedre behandlingen av lidelsene i Norge
  • bidra til forskning

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Datatilgang

  Du kan lese mer om registeret og hvordan du får utlevert data på egen nettside.

 • Nasjonalt hoftebruddregister

  Registeret inneholder opplysninger om alle hoftebruddsoperasjoner som utføres på sykehus.

  I tillegg sendes det ut spørreskjema til pasientene 4, 12 og 36 måneder etter operasjonen. Registreringen forutsetter at samtykke er gitt fra pasientene.

  Registeret presenterer data for følgende kvalitetsindikatorer: Ventetid fra brudd til operasjon, bruk av protese ved dislokerte lårhalsbrudd, type protese og antibiotikaprofylakse ved protese.

  Registeret presenterer data på følgende resultatindikatorer: Rapporteringsgrad, 30 dagers overlevelse og reoperasjoner etter hoftebrudd.

  Formålet med registeret er å:

  • gi grunnlag for forskning på resultat av ulike behandlingsmetoder, prosedyrer og tiltak
  • utvikle ny kunnskap som kan bidra til å forebygge sykdom og skade som fører til hoftebrudd
  • kvalitetssikre og forbedre behandlingsmetoder og tilbud til pasientene

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er regulert av helseregisterloven § 7, og har konsesjon fra Datatilsynet og dispensasjon for taushetsplikten fra Helsedirektoratet. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler.

  Datatilgang

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.

 • Nasjonalt korsbåndregister

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter med korsbåndsskader.

  Formålet med registeret er å:

  • Gi oversikt over utfallet av kirurgisk behandling.
  • Studere forskjeller i resultatene mellom de ulike typer sener og leddbånd, som brukes for å forsterke det skadde korsbåndet eller lage en korsbåndserstatning.
  • Studere ulike operasjonsmetoder og fiksasjonsmateriale (materiale for å feste senen) som blir benyttet i Norge.
  • Identifisere dårlig materiell og operasjonsmetoder slik at disse kan gå ut av bruk.

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Datatilgang

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek, og kan lese mer om registeret og hvordan du får utlevert data på egen nettside.

 • Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling (SmerteReg)

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter som er inneliggende i sykehus med særdeles krevende smertetilstander. 

  Eksempler på pasienter som registreres er kreftpasienter, rusmiddelbrukere, kroniske smertepasienter og pasienter med psykiske lidelser.

  Formålet med registeret er å:

  • forbedre organisering av behandling og omsorg for pasienter med spesielt krevende smertetilstander
  • gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin virksomhet
  • øke forskningsbasert kunnskap om smertepasienter og behandlingen av disse
  • spre kunnskap i fagmiljø og befolkningen om tilstanden og behandlingsmulighetene
  • lage grunnlag for forskning og nasjonale retningslinjer
  • utvikle kvalitetsindikatorer for god smertebehandling

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarig og databehandler. 

  Datatilgang

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.

 • Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR)

  Registeret inneholder opplysninger om alle former for ablasjonsbehandling, som inngår i det sentrale hjerte-kar-registeret. 

  Formålet med registeret er å:

  • utarbeide faglige kvalitetsindikatorer for virksomheten i norske ablasjonssentre
  • gi grunnlag for årlig rapport tilbake til deltagende sykehus og til sentrale helsemyndigheter om virksomheten ved norske ablasjonssentre
  • gi grunnlag for forskning på pasienter som har blitt utredet eller behandlet for rytmeforstyrrelser ved de norske ablasjonssentre

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er regulert av Hjerte- og karregisterforskriften. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

 • Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter som er innlagt på sykehus med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). 

  Formålet med registeret er å:

  • sikre dokumentasjon av behandlingskvaliteten for KOLS-pasienter
  • danne grunnlag for forskning om denne pasientgruppen
  • sikre pasientene best mulig behandling og oppfølging
  • sørge for entydig registrering og dattainnsamling for behandling og håndtering av KOLS

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Datatilgang

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.  

 • Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter fra alle sykehus i Norge som tilpasser LTMV for barn og voksne. 

  Opplysningene innbærer informasjon om pasienter som er varig avhengig av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) hele eller deler av døgnet. Disse pasientene bruker:

  • respiratormetoden Bilevel Positive Airway Pressure-ventilasjon (BiPAP) med innstilt respirasjonsfrekvens eller trykk og/eller volumkontrollert respirator.
  • maske/munnstykke eller trakeostomi som respiratortilslutning.

  Formålet med registeret er å:

  • Bidra til et geografisk likeverdig behandlingstilbud og god kvalitet for pasientene.
  • Medvirke til kvalitetssikring, fagutvikling, forskning og ressursplanlegging.

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Datatilgang

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.   

 • Nasjonalt register for leddproteser

  Registeret inneholder opplysninger om hofteproteseoperasjoner som er blitt gjennomført siden 1987, og innsetting av alle typer leddproteser fra 1994 til i dag. 

  Det er faglig forankret i Norsk ortopedisk forening, og det er ortopediske kirurger i denne foreningen som leverer data til registeret.

  Formålet med registeret er å:

  • gi pasientene best mulig behandling ved kvalitetssikring og bedring av behandlingsmetodene og tilbudet til pasientene
  • studere forskjeller i resultat for de mange ulike protesetypene og operasjonsmetodene som blir benyttet i Norge
  • identifisere dårlige proteser og operasjonsmetoder
  • publisere resultatene i vitenskapelige artikler

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Datatilgang

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek, og kan lese mer om registeret og hvordan du får utlevert data på egen nettside.

 • Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS)

  Registeret inneholder opplysninger om alle tilfeller av binyrebarksvikt (Addison sykdom), i tillegg til biskjoldbruskkjertelsvikt (hypoparatyreoidisme), autoimmun ovariesvikt og tilstander med svikt i flere hormonproduserende organer (polyendokrin svikt).

  Dataene som samles er blant annet informasjon om behandling, autoimmune diagnoser, familiær/arvelig autoimmunitet, symptomer, autoantistoffstatus og pasientens opplevelse av egen helse.

  Formålet med registeret er å:

  • bidra til økt kunnskap om autoimmune sykdommer, spesielt Addisons sykdom og polyendokrin svikt
  • etablere optimale rutiner for diagnostikk, behandling og oppfølging
  • overvåke at retningslinjer blir fulgt i hele landet
  • bidra til forskning innen organ-spesifikke autoimmune sykdommer

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

 • Norsk diabetesregister for voksne

  Registeret inneholder opplysninger om personer over 18 år med type 1-diabetes, type 2-diabetes eller annen form for diabetes. 

  Opplysningene registreres elektronisk én gang i året av allmennleger, praktiserende spesialister og sykehuspoliklinikker. Basert på innsendte data, mottar legen eller poliklinikken som rapporterer en tilbakemeldingsrapport fra registeret. 

  Formålet med registeret er å:

  • forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes over 18 år
  • danne grunnlag for forskning på diabetes og diabetesrelaterte sykdommer

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Datatilgang

  Du finner informasjon om hvilke variabler registeret inneholder på registerets nettsted.

 • Norsk intensivregister (NIR)

  Registeret inneholder opplysninger om intensivpasienter som behøver intensivbehandling fra 1998.

  Intensivpasientene er kritisk syke og skadde, som får overvåking og behandling i egne sykehusenheter. Grunner til intensivbehandling kan være svikt i puste- og lungefunksjonen eller blodsirkulasjonens og nervesystemets funksjon sammen med alvorlig infeksjoner og større skader. 

  For å bli registrert i NIR må intensivpasienten oppfylle minst ett av disse kriteriene:

  • Liggetid i over 24 timer på intensiv/i overvåkningsarealet
  • Mekanisk respirasjonsstøtte (pustehjelp)
  • Død på intensiv
  • Overflytting til annen intensiv i løpet av de første 24 timer
  • Kontinuerlig infusjon av blodtrykksregulerende medisin 

  Formålet med registeret er å:

  • gi grunnlag for årlig rapport tilbake til deltakende sykehus og til sentrale helsemyndigheter.
  • utarbeide faglige kvalitetsindikatorer for virksomheten i norske intensivenheter.
  • legge til rette for forskning med behandling av pasienter ved intensivenheter som emne.

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det regulert av helseregisterloven § 7, og har konsesjon fra Datatilsynet og dispensasjon for taushetsplikten fra Helsedirektoratet. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Datatilgang

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.

 • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)

  Registeret inneholder opplysninger om alle tilfeller av kroniske artrittsykdommer, som revmatoid artritt (leddgikt), psoriasisleddgikt og ankyloserende spondylitt (Bechterews sykdom).

  Formålet med registeret er å:

  • forbedre behandling og oppfølging av pasientene
  • sikre en enhetlig pasienthåndtering og bedre kvaliteten på behandlingen

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det regulert av helseregisterloven § 7, og har konsesjon fra Datatilsynet og dispensasjon for taushetsplikten fra Helsedirektoratet. Helse Bergen HF er  databehandlingsansvarlig og databehandler. 

 • Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (SOReg-N)

  Registret inneholder data fra sykehus som utfører fedmeoperasjoner i Norge. Det er den norske versjonen av et skandinavisk kvalitetsregister for fedmekirurgi, Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg).

  Opplysningene innebærer informasjon om alle pasienter som har utført fedmeoperasjon eller revisjon (korrigering) av tidligere utførte fedmeoperasjoner.

  For å bli operert for fedme i Norge må pasientene tilfredsstille disse internasjonale kriteriene for fedmekirurgi:

  • kroppsmasseindeks på 40 eller mer
  • kroppsmasseindeks på over 35 med følgesyksom som type 2-diabetes, søvnapné (nattlige pustestopp) eller belastningsrelaterte smerter i vektbærende ledd
  • vanskelig regulerbar type 2-diabetes mellitus med kroppsmasseindeks på 30-35

  For asiatere er kravet til kroppsmasseindeks på de to siste kriteriene 2,5 kg/m2 lavere.

  Formålet med registeret er å:

  • kartlegge omfanget av og kvaliteten på fedmekirurgi i Norge
  • studere endringer i vekt, sykdomstilstand og selvopplevd helse hos pasienten i inntil ti år etter operasjonen
  • bidra til kvalitetssikring, forbedring av pasientbehandling og forskning

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler.

 • Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte (LKG-registeret)

  Registeret inneholder dokumentasjon av behandlingsresultat fra pasienter som er født med leppe- kjeve- ganespalte. Siden oppstart i 2011 har det inkludert 80-100 pasienter årlig.

  Registeret samler data fra alle kirurgiske behandlinger som gjøres fra barnet er nyfødt til voksen alder.  

  De viktigste mål/variabler/indikatorer som angir grad av kvalitet i behandling av pasienter med LKG-spalte er bl.a. tale, hørsel, tenner og bitt, ansiktstrekk og -symmetri, generell trivsel, pårørendes tilfredshet med behandling, PROM data.

  Formålet med registeret er å:

  • Sikre at barn født med leppe-kjeve-ganespalte får best mulig behandling og oppfølging.
  • Sikre entydig registrering og datainnsamling fra behandlingen av pasienter med LKG i Norge
  • sørge for at behandlingsteamene skal kunne holde oversikt over egne resultater (ønskede og uønskede), og bruke informasjonen til forbedringsarbeid.
  • Registrere om pasientgruppen og foresatte føler seg ivaretatt.
  • Legge til rette for å kunne sammenligne behandling og resultat mellom behandlingsteam.
  • Legge til rette for forskning.

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er regulert av helseregisterloven § 7, og har konsesjon fra Datatilsynet og dispensasjon for taushetsplikten fra Helsedirektoratet. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Datatilgang

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.

 • Norsk MS-register og biobank

  Registeret og biobank inneholder opplysninger om pasienter med MS med oppfølgende sykdomsforløp, og tilgjengelighet, effekt og bivirkninger av sykdomsmodulerende behandling.

  Registrering inkluderer informasjon om:

  • samtykkestatus
  • demografi (kjønn, alder, o.l.)
  • basisinformasjon om sykdomsdebut og resultater fra diagnostisk utredning
  • behandling, bivirkninger og behandlingseffekt
  • komorbiditet og annen behandling utover spesifikk MS-sykdomsmodulerende (forebyggende) behandling
  • MS-symptomsjekkliste
  • modifiserbare risikofaktorer for sykdom og sykdomsutvikling
  • sivil- og yrkesstatus
  • pasientrapporterte utfallsmål (PROM) og tilfredshet (PREM) - elektronisk løsning under etablering

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er regulert av helseregisterloven § 7, og har konsesjon fra Datatilsynet og dispensasjon for taushetsplikten fra Helsedirektoratet. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

 • Norsk porfyriregister

  Registeret samler inn data rapportert fra personer med porfyrisykdom, og krever skriftlig samtykke fra den enkelte deltager.

  Registeret benyttes til å samle erfaringer for å kunne identifisere problemområder i pasientbehandlingen, som for eksempel grad av feilbehandling og mangelfulle oppfølgings- og kontrollrutiner.

  Formålet med registeret er å:

  • kvalitetssikre og forbedre diagnostikk og behandling av porfyripasienter.
  • forebygge sykdom, og gi grunnlag for forskning og informasjonsarbeid.

  Registeret har også en egen forskningsbiobank.

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er regulert av helseregisterloven § 7, og har konsesjon fra Datatilsynet og dispensasjon for taushetsplikten fra Helsedirektoratet. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler.