Helsedirektoratet

Helsedirektoratet er et fag- og myndighetsorgan som er databehandlingsansvarlig for 4 helseregistre.

Opplysningene i helseregistrene ved Helsedirektoratet reguleres av egne forskrifter. Du finner mer informasjon i beskrivelsene av datakildene.

Har du spørsmål om utlevering av data, kan du ta kontakt på epost helseregistre@helsedir.no.

Merk! Helsedirektoratet har for tiden ikke kapasitet til å behandle søknader om helseopplysninger fra NPR og KPR til forskningsformål. Nye søknader vil derfor ikke behandles før tidligst i april 2020. De er i prosess for å rekruttere nye medarbeidere som på sikt vil gi raskere behandling av søknader.

5 datakilder
 • Fastlegeregisteret

  Fastlegeregisteret inneholder en oversikt over alle fastleger og deres listeinnbyggere siden oppstarten av fastlegeordningen i 2001.

  Innhold i registeret

  Fastlegeregisteret inneholder opplysninger om fastleger, fastlegeavtaler og legekontor, og viser tilknytningen mellom den enkelte fastlege og innbygger.

  Registeret inneholder opplysninger om:

  • hver enkelt fastlege, fastlegens autorisasjon og eventuell spesialisering i allmennmedisin.
  • fastlegeavtalene med oppstartsdato, kommune, legekontor, fellesliste, gruppepraksis, fastlønnet/næringsdrivende, utekontor, tilgang for bevegelseshemmede, vikarperioder, deleleger.
  • hver enkelt innbygger, med fødsels-/d-nummer og bostedskommune.

  Registeret har også oversikt over alle lege-pasient-tilknytninger over tid, ventelister og basistilskudd.

  Helsedirektoratets ytre etat HELFO er ansvarlig for å holde fastlegeregisteret oppdatert.

  Formålet med fastlegeregisteret

  Fastlegeregisteret er først og fremst et administrativt register. Registeret er en del av fastlegesystemene, og hovedformålet til disse systemene er å administrere fastlegeordningen på vegne av kommunene.

  Helsedirektoratet kan i tillegg utlevere av data fra Fastlegeregisteret til styring, statistikk og forskning.

  Søke om tilgang til data fra registeret

  Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjema på helsedata.no.

  Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

  Vilkår for utlevering av data

  Ettersom Fastlegeregisteret er å anse som et administrativt register, er det ingen spesifikke vilkår for utlevering av data fra registeret utover vilkårene i personopplysningsloven og personvernforordningen.

  Statistikk og analyser

  Helsedirektoratet publiserer statistikk og analyser som beskriver utviklingstrekk og endringer i fastlegeordningen. Denne statistikken er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider.

 • Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS)

  IPLOS-registeret inneholder informasjon om personer som har søkt om eller har mottatt helse- og omsorgstjenester fra sin kommune i perioden 2007-2017.

  IPLOS er et historisk register. Fra og med 2018 inngår IPLOS-opplysningene i Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

  Registeret er et sentralt helseregister. Det er hjemlet i helseregisterloven § 9 bokstav b, og regulert av forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (lovdata.no). IPLOS-registeret ble etablert som et individbasert pseudonymt register med basis i egen forskrift: Forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (lovdata.no).

  Helsedirektoratet er dataansvarlig og databehandler.

  Formålet med IPLOS-registeret

  Formålet med IPLOS er nedfelt i IPLOS-forskriften § 1-3 (lovdata.no), som sier at formålet med registeret er å gi grunnlag for

  • overvåking, kvalitetssikring, planlegging, utvikling og styring av helse- og omsorgstjenesten og helse- og omsorgsforvaltningen
  • forskning
  • utarbeidelse av nasjonal, regional og lokal pleie- og omsorgsstatistikk

  Variabelliste for IPLOS-registeret

  variabelliste for IPLOS-registeret (xlsx) kan du se hvilke data som ligger i registeret. IPLOS-registeret utleverer kun data som er relevante og nødvendige for prosjektet.

  IPLOS-data koblet med andre personidentifiserbare data

  Tilgjengeliggjøring av koblede data krever godkjent søknad både for IPLOS-registeret og de andre registrene man skal koble med.

  IPLOS-forskriften krever at data må leveres ut i anonym form. Når variabler som kommune, alder og andre kjennetegn kombineres øker sjansen for å identifisere enkeltindivider. Det er dataansvarlig som har ansvar for å vurdere muligheten for indirekte identifisering. Tiltak for å gjøre data anonyme kan være å

  • gruppere identifiserende variabler som alder til aldersgrupper, kommuner til fylker og datoer til tidsperioder
  • redusere antall variabler
  • vurdere om statistikk (aggregerte tall) er tilstrekkelig

  Det er ikke mulig å fullt ut vurdere om data vil bli anonyme før koblingen er gjennomført. Det er SSB som utfører koblingen og gjør den endelige vurderingen av anonymitet. Dette gjøres i samarbeid med søkeren.

  Datatilgang

  Du kan søke om både statistikk (aggregerte data) og personidentifiserbare data fra IPLOS-registeret, forutsatt at søknaden er i tråd med formålet i IPLOS-forskriften.

  Søke om data for nye forskningsprosjekter

  Nye prosjekter med forskning som formål skal bruke søknadsskjema på helsedata.no. Vi anbefaler at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

  Søknad ved andre formål enn forskning eller ved prosjektendringer

  Ved prosjektendringer, ønske om opplysninger for nye perioder for etablerte prosjekt eller om det ønskes opplysninger til andre formål enn forskning, skal du ikke bruke søknadsskjema på helsedata.no.

  Du finner mer informasjon om hvor søknaden skal sendes og hvilket søknadsskjema du skal bruke på hjemmesiden til IPLOS-registeret (helsedirektoratet.no).

  Har du spørsmål, kontakt helseregistre@helsedir.no

  Pris og leveringsfrister

  Helsedirektoratet vurderer søknaden og svarer innen 30 dager. Det er SSB som utleverer data fra IPLOS og du bli fakturert etter gjeldende satser i SSB.

 • Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

  KPR inneholder opplysninger om de som har søkt om, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester fra kommunene.

  Registeret er et sentralt helseregister. Det er hjemlet i helseregisterloven § 11, og regulert av Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister. 

  Helsedirektoratet er dataansvarlig og databehandler.

  Innhold i registeret

  KPR bygges trinnvis og skal inneholde data fra alle tjenester som er nevnt i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (lovdata.no).

  Fra og med 2018 inngår opplysninger fra IPLOS-registeret i Kommunalt pasient- og brukerregister. IPLOS-registeret er et historisk register, og inneholder informasjon om personer som har søkt om eller har mottatt helse- og omsorgstjenester fra sin kommune i perioden 2007-2017.

  Hvilke opplysninger registreres i KPR?

  Forskriften om kommunalt pasient- og brukerregister § 2-1 (lovdata.no) gir en overordnet ramme for hvilke opplysninger som kan registreres i KPR. 

  Variabler

  Du finner metadata om variabler i KPR via Health Registries for Research (HRR).

  Formål med KPR

  Formålet med registeret er å gi grunnlag for forskning, kvalitetssikring, planlegging, utvikling og styring av helse- og omsorgstjenesten.

  Du finner mer detaljerte beskrivelser av formålet med registeret og hva opplysningene i registeret kan brukes til i Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister § 1-1 og i Forskrift om pseudonymt register for individbasert helse- og omsorgsstatistikk § 1-3.

  Datatilgang

  Du kan søke om både statistikk (aggregerte data) og personidentifiserbare opplysninger fra KPR.

  Søke om data for nye forskningsprosjekter

  Nye prosjekter med forskning som formål skal bruke søknadsskjema på helsedata.no. Vi anbefaler at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

  Søknad ved andre formål enn forskning eller ved prosjektendringer

  Ved prosjektendringer, ønske om opplysninger for nye perioder for etablerte prosjekt eller om det ønskes opplysninger til andre formål enn forskning, skal du ikke bruke søknadsskjema på helsedata.no.

  Du finner mer informasjon om hvilke krav som stilles til søknaden, hvor søknaden skal sendes og hvilket søknadsskjema du skal bruke på hjemmesiden til KPR (helsedirektoratet.no).

  Har du spørsmål, kontakt helseregistre@helsedir.no

  Pris og leveringsfrister

  Pris

  • Pris per time NOK 1100,- eks. mva.
  • Helsedirektoratet fakturerer medgått tid til saksbehandling, minimum to timer.

  Leveringsfrister

  • Opplysninger kun fra KPR - 30 virkedager
  • Opplysninger fra KPR sammenstilt med andre datakilder - 60 virkedager

  Behandlingstiden starter når komplett søknad er mottatt.

  Merk! Helsedirektoratet har for tiden ikke kapasitet til å behandle søknader om helseopplysninger fra NPR og KPR til forskningsformål. Nye søknader vil derfor ikke behandles før tidligst i april 2020. De er i prosess for å rekruttere nye medarbeidere som på sikt vil gi raskere behandling av søknader.

 • Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR)

  Registeret inneholder opplysninger om regninger fra helsetjenester, som pasienter har fått refundert av staten. Fullverdige data er tilgjengelige fra 2006.

  Innhold i KUHR

  KURH inneholder informasjon om:

  • Behandler (praksistype, spesialitet, praksiskommune)
  • Pasient (fødselsnummer, bostedskommune, kjønn, alder, diagnose)
  • Dato og klokkeslett
  • Takster
  • Fritakstgrunn for egenandel
  • Egenandel betalt av pasienten
  • Refusjon (fra staten til behandler)
  • Saksbehandling og resultat i HELFO, for eksempel om en regning er avvist eller godkjent.

  Søke om tilgang til data fra registeret

  Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjema på helsedata.no.

  Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

  Vilkår for utlevering av data fra KUHR

  Helsedirektoratet er dataansvarlig, og behandler søknader om tilgang til opplysninger og er ansvarlig for å tilgjengeliggjøre data.

  Utlevering av opplysninger fra KUHR er hjemlet i folketrygdloven og NAV-loven. For søknad om personidentifiserbare opplysninger fra KUHR kreves dispensasjon fra taushetsplikt.

  Statistikk og analyse

  Innholdet i KUHR brukes blant annet som grunnlag for statistikk som er åpent tilgjengelig:

 • Norsk pasientregister

  Registeret inneholder helseopplysninger om alle personer som har fått behandling, eller som venter på behandling i spesialisthelsetjenesten enten på sykehus, i poliklinikk eller hos avtalespesialister.

  Formålet med registeret er å:

  • danne grunnlag for administrasjon, styring og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester
  • bidra til medisinsk og helsefaglig forskning om helsetjenester, behandlingseffekter, diagnoser, sykdommens årsaker, utbredelse og forløp og forebyggende tiltak
  • danne grunnlag for etablering og kvalitetssikring av sykdoms- og kvalitetsregistre, og videreformidle kontaktinformasjon til den nasjonale kjernejournalen
  • bidra til kunnskap som forebygger ulykker og skader

  Registeret er et sentralt helseregister. Det er hjemlet i helseregisterloven § 11, og regulert av Norsk pasientregisterforskrift. Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig og databehandler.

  Innhold i NPR

  Du finner metadata om variabler via Health Registries for Research (HRR).

  Mer informasjon om innhold, variabler og datakvalitet finner du på hjemmesiden til NPR (helsedirektoratet.no)

  Datatilgang

  Du kan søke om både statistikk (aggregerte data) og personidentifiserbare opplysninger fra NPR.

  Søke om data til nye forskingsprosjekter

  Nye prosjekter med forskning som formål skal bruke søknadsskjema på helsedata.no. Vi anbefaler at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

  Søknad ved andre formål enn forskning eller ved prosjektendringer

  Ved prosjektendringer, ønske om opplysninger for nye perioder for etablerte prosjekt eller om det ønskes opplysninger til andre formål enn forskning, skal du ikke bruke søknadsskjema på helsedata.no.

  Du finner mer informasjon om hvilke krav som stilles til søknaden, hvor søknaden skal sendes og hvilket søknadsskjema du skal bruke på hjemmesiden til NPR (helsedirektoratet.no).

  Har du spørsmål, kontakt helseregistre@helsedir.no

  Pris og leveringsfrister

  Pris

  • Pris per time NOK 1100,- eks. mva.
  • Helsedirektoratet fakturerer medgått tid til saksbehandling, minimum to timer.

  Leveringsfrister

  • Statistikk og anonyme opplysninger - 30 dager
  • Avidentifiserte opplysninger - 60 dager
  • Personidentifiserbare opplysninger - 60 dager

  Behandlingstiden starter når komplett søknad er mottatt.

  Merk! Helsedirektoratet har for tiden ikke kapasitet til å behandle søknader om helseopplysninger fra NPR og KPR til forskningsformål. Nye søknader vil derfor ikke behandles før tidligst i april 2020. De er i prosess for å rekruttere nye medarbeidere som på sikt vil gi raskere behandling av søknader.