Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus står for en stor del av medisinsk forskning fra molekylær grunnforskning til pasientnær anvendt forskning, og er databehandlingsansvarlig for 5  helseregistre. 

Med Universitetet i Oslo, høgskolesektoren og andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere er forskningsaktiviteten hos Oslo universitetssykehus høy.

Opplysningene i helseregistrene ved Oslo universitetssykehus reguleres av egne forskrifter. Du finner mer informasjon i beskrivelsene av datakildene.

Har du spørsmål om utlevering av data, kan du besøke deres nettsted for forskningsmiljø

5 datakilder
 • Barnediabetesregisteret (BDR)

  Registeret inneholder opplysninger om barn og ungdom med nyoppdaget diabetes, og kvaliteten på diabetesbehandlingen.

  Det består av to deler:

  • Den første delen registrerer alle barn og ungdom med nyoppdaget diabetes. Her registreres personalia, type diabetes, kliniske data og blodprøver.
  • Den andre delen registrerer kvaliteten på diabetesbehandlingen ved hjelp av internasjonalt definerte diabetes kvalitetsvariabler. Hver pasient undersøkes én gang i året. Da registreres kliniske data, opplysninger fra spørreskjema, svar på urin og blodprøver.

  Formålet med registeret er å:

  • overvåke forkomsten av diabetes hos barn og ungdom.
  • forbedre diagnostikk og klassifisering av sykdommen.
  • overvåke og forbedre kvaliteten av diabetesbehandlingen i henhold til nasjonale og internasjonale standarder (ispad.org).
  • sikre et likeverdig behandlingstilbud mellom behandlende barneavdelinger i hele landet.
  • overvåke forekomsten av kroniske og akutte komplikasjoner av sykdommen.
  • fremme forskning knyttet til diabetes.

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Oslo universitetssykehus HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Datatilgang

  Ønsker du å få tilgang til data i registeret, skal søknaden sendes til barnediabetes@ous-hf.no.

 • Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR)

  Registeret inneholder opplysninger om kvinner som opereres for urinlekkasje.

  Formålet med registeret er å:

  • Sikre kvaliteten på urininkontinenskirurgi ved norske sykehus.
  • Gi sykehusene oversikt over egne resultater, så de kan bruke informasjonen til forbedringsarbeid i form av en bedre og mer oversiktlig helsetjeneste.

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Oslo universitetssykehus HF er databehandlingsansvarlig og databehandler.

  Datatilgang

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek. Søknaden skal sendes til epost runsve@ous.no.

 • Nasjonalt traumeregister (NTR)

  Registeret inneholder opplysninger om alle potensielt alvorlig skadde pasienter som behandles av spesialisthelsetjenesten i Norge, inkludert prehospitale tjenester. 

  Formålet med registeret er å:

  • legge til rette for monitorering og kvalitetsforbedring av alle ledd i behandlingen for å kunne forbedre diagnostikk og behandling i hele behandlingskjeden.

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det drives med konsesjon fra Datatilsynet. Oslo universitetssykehus HF er databehandlingsansvarlig og databehandler.

  Datatilgang

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek, og kan lese mer om hvordan du får tilgang til data (PDF). Ønsker du å få tilgang til data fra registeret, skal søknaden sendes til epost olav.roise@medisin.uio.no.

 • Norsk nyreregister (NNR)

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter med alvorlig nyresykdom.

  Av historiske grunner inneholder registeret også opplysninger om pasienter som er pankreas- eller øycelletransplantert.

  Formålet med registeret er å: 

  • gi landsdekkende oversikt over behandling av pasienter med alvorlig nyresykdom (og øycelleerstattende behandling)
  • være et hjelpemiddel i planlegging og oppfølging av helsetjenester 
  • medvirke til forskning, kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i utredning, diagnose og behandling av disse pasientene     

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det drives med konsesjon fra Datatilsynet. Oslo universitetssykehus HF er databehandlingsansvarlig og databehandler.   

  Fra og med 1. januar 2016 ble Norsk Nefrologiregister og Norsk Nyrebiopsiregister slått sammen til Norsk nyreregister.   

  Datatilgang 

  Ønsker du å få tilgang til data fra registeret, skal søkanden sendes til epost anders.asberg@ous-hf.no.

 • Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog)

  Registeret inneholder opplysninger om personer som blir henvist til en poliklinikk i spesialisthelsetjenesten for utredning av kognitive symptomer og demens, inkludert data fra pårørende som samtykker til dette.

  Kvalitetsindikatorer i registeret er:

  • komparentopplysninger
  • informasjon om funksjon i dagliglivet
  • informasjon om nevropsykiatriske symptomer
  • depressive symptomer
  • utført CT og/eller MR
  • andelen med demens som har fått en spesifikk demensdiagnose
  • oppfølging av helsetjenesten etter utredning

  Formålet med registeret er å:

  • forbedre diagnostikk og klassifisering av kognitiv svikt og demens
  • kvalitetssikre og videreutvikle utredningsverktøy
  • sikre en enhetlig og internasjonalt anerkjent utredningsmal
  • sikre likeverdig utredning i hele landet
  • fremme forskning knyttet til kognitiv svikt og demens
  • bidra med data til beslutningstakere for planlegging av tjenester til målgruppen

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det drives med konsesjon fra Datatilsynet. Oslo universitetssykehus HF er databehandlingsansvarlig og databehandler.

  Datatilgang

  Last ned søknadsskjema (dotx-fil) nederst på nettsiden deres. Der kan du også lese mer om hvordan du får tilgang til dataene. Søknaden skal sendes til post@aldringoghelse.no.