St. Olavs hospital HF

St. Olavs hospital HF er databehandlingsansvarlig for 2 helseregistre.  

Opplysningene i helseregistrene ved St. Olavs hospital HF reguleres av egne forskrifter. Du finner mer informasjon i beskrivelsene av datakildene.

Har du spørsmål om utlevering av data, kan du ta kontakt på epost forskningsavdelingen@stolav.no.

2 datakilder
 • Norsk ryggmargsskaderegister

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter med ryggmargsskade eller cauda equina syndrom, som er innlagt til spesialisert rehabilitering ved en av de tre ryggmargsskadeavdelingene i Norge.

  Formålet med registeret er å:

  • kartlegge forekomsten.
  • sikre en hensiktsmessig og trygg behandling for personer med ryggmargsskade.
  • øke kunnskapen om behandling både når det gjelder pasient og pasientgruppen.
  • legge grunnlag for evaluering og forskning på tvers av regionale, nasjonale og internasjonale grenser.
  • rapportere kvalitetssdata/indikatorer til interesseorganisasjoner og foretak.

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven. St. Olavs hospital HF er  databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Datatilgang

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek, og kan lese mer om registeret og tilhørende variabler og hvordan du får utlevert data  i egne dokumenter.

 • Norsk tonsilleregister

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter som har fått kirurgisk behandling (tonsillektomi eller tonsillotomi) for sykdom og plager relatert til svelgtonsiller (mandler).

  Formålet med registeret er å:

  • bidra til lik praksis rundt indiksjon for tonsilleinngrep, og når vi bør velge mellom tonsillektomi og tonsillotomi.
  • kartlegge postoperative tonsilleblødninger, smerter og infeksjoner.
  • dokumentere behandlingseffekt og varighet.
  • gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin virksomhet.
  • danne grunnlag for forskning og bidra til økt forskningsbasert kunnskap om
   inngrepet og behandlingen av aktuelle tilstander.

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. St. Olavs hospital HF er  databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Datatilgang

  Du kan lese mer om registeret og tilhørende variabler i egen registerbeskrivelse og hvordan du får utlevert data på registerets egen nettside