Sykehuset i Vestfold (SiV)

Sykehuset i Vestfold er databehandlingsansvarlig for 2 helseregistre. 

Opplysningene i helseregistrene ved Sykehuset i Vestfold reguleres av egne forskrifter. Du finner mer informasjon i beskrivelsene av datakildene.

Har du spørsmål om utlevering av data, kan du ta kontakt på epost forskning@siv.no.

2 datakilder
 • Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN)

  Registeret inneholder opplysninger om barn og ungdommer født fra og med 1996 med Cerebral parese (CP).

  Opplysningene innebærer navn, personnummer, CP-diagnoser, motorisk funksjon, kognitiv funksjon, ernæring, språk, kommunikasjonsevner, andre medisinske diagnoser og informasjon om behandling, og resultater av bildeundersøkelser. 

  Formålet med registeret er å:

  • overvåke forekomsten av CP, inkludert undertyper, alvorlighetsgrad og tilleggsvansker.
  • bidra til bedre kvalitet på svangerskapsomsorg og nyfødtmedisin.
  • bidra til bedre og likeverdig behandling og oppfølging.
  • videreutvikle og drive nettverk for kompetanse- og kvalitetsutvikling for behandlende habiliteringstjenester og deres kommunale samarbeidspartnere.
  • bidra til økt kunnskap om CP.

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. SiV er  databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Datatilgang

  Du kan lese mer om registerets vedtekter og hvordan du får tilgang til data i egne dokumenter. Søknaden skal sendes til cprnregister@siv.no.

 • Norsk gynekologisk endoskopiregister

  Registeret inneholder opplysninger om alle som blir endoskopisk operert for gynekologiske tilstander og sykdommer.

  Formålet med registeret er å:

  • kvalitetssikre laparoskopi og hysteroskopi som utføres ved norske sykehus.
  • legge til rette for at det enkelte sykehus skal kunne holde oversikt over egne resultater.
  • tilby en bedre og mer oversiktlig helsetjeneste.

  Registeret har gjennomgått en total revisjon fra det tidligere Laparoskopiregisteret drevet av Laparoskopiutvalget i Norsk gynekologisk forening (NGF).

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. SiV er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Datatilgang

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek. Søknaden skal sendes på e-post til: NGER@siv.no.