Norsk Pacemaker og ICD-register

Registeret inneholder opplysninger om pasienter som får implantert, justert, kontrollert, re-operert eller fjernet en pacemaker, hjertestarter (ICD) eller ledning til slike ved sykehus i Norge.

En ny versjon av registeret, som vil inneholde mer opplyste detaljer, er under utvikling.

Formålet med registeret er å:

  • sikre oversikt over hvilke pasienter som har hvilke typer utstyr implantert. Dette er viktig for oppfølging og ved eventuelle tekniske problemer (tilbaketrekking av utstyr).
  • sikre oversikt over resulater av, og kvaliteten i arbeidet med pacemakere og implantert hjertestarter i det enkelte sykehus.
  • levere data til det nasjonale Hjerte- og karregisteret og gi mulighet til overvåkning av kvaliteten på arbeidet med pacemakere og implantert hjertestarter i Norge, inkludert pasientrapporterte resultater (PROM).

Registeret er en del av Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (HKR), og er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er regulert av Hjerte- og karregisterforskriften.

FHI er databehandlingssansvarlig. Oslo universitetssykehus HF er databehandler. 

Datatilgang

Du kan lese om hvordan du får tilgang til data på FHIs nettside.

Kontakt Per Torger Skretteberg