Nasjonalt barnehofteregister

Registeret inneholder opplysninger om alle barn i Norge som får diagnosen Calvé-Legg-Perthes sykdom, hofteleddsdysplasi, eller epifysiolysis capitis femoris.

I tillegg registreres alle barn, unge og unge voksne som har gjennomgått hoftebevarende kirurgi (ikke hofteleddsproteser eller revisjoner av slike eller traumer/frakturer).

Formålet med registeret er å:

  • øke kunnskap om barnehoftelidelsen epidemiologi, handlingsrutiner og trender ved de ulike sykehus, risikofaktorer og progonoser og resultatene av behandlingen
  • forbedre samordning av behandlingsmetodene og sammenligning av behandlingsresultatene på sykehus i Norge
  • systematisere og bedre behandlingen av lidelsene i Norge
  • bidra til forskning

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

Datatilgang

Du kan lese mer om registeret og hvordan du får utlevert data på egen nettside.

Kontakt Ola Wiig, spesialist i ortopedisk kirurgi
Forvalter Helse Bergen HF