Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom

Registeret inneholder opplysninger om pasienter som er innlagt på sykehus med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). 

Formålet med registeret er å:

  • sikre dokumentasjon av behandlingskvaliteten for KOLS-pasienter
  • danne grunnlag for forskning om denne pasientgruppen
  • sikre pasientene best mulig behandling og oppfølging
  • sørge for entydig registrering og dattainnsamling for behandling og håndtering av KOLS

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

Datatilgang

Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.  

Forvalter Helse Bergen HF