Norsk diabetesregister for voksne

Registeret inneholder opplysninger om personer over 18 år med type 1-diabetes, type 2-diabetes eller annen form for diabetes. 

Opplysningene registreres elektronisk én gang i året av allmennleger, praktiserende spesialister og sykehuspoliklinikker. Basert på innsendte data, mottar legen eller poliklinikken som rapporterer en tilbakemeldingsrapport fra registeret. 

Formålet med registeret er å:

  • forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes over 18 år
  • danne grunnlag for forskning på diabetes og diabetesrelaterte sykdommer

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

Datatilgang

Du finner informasjon om hvilke variabler registeret inneholder på registerets nettsted.

Kontakt Karianne Fjeld Løvaas, bioingeniør og seksjonsleder
Forvalter Helse Bergen HF