Norsk intensivregister (NIR)

Registeret inneholder opplysninger om intensivpasienter som behøver intensivbehandling fra 1998.

Ikon

Norsk intensiv- og pandemiregister

Norsk intensivregister (NIR) brukes som betegnelse på den delen av Norsk intensiv- og pandemiregister som omhandler intensivpasienter. Du kan lese om pandemiregisterdelen på nettsiden til Norsk pandemiregister.

Intensivpasientene er kritisk syke og skadde, som får overvåking og behandling i egne sykehusenheter. Grunner til intensivbehandling kan være svikt i puste- og lungefunksjonen eller blodsirkulasjonens og nervesystemets funksjon sammen med alvorlig infeksjoner og større skader. 

For å bli registrert i NIR må intensivpasienten oppfylle minst ett av disse kriteriene:

  • Liggetid i over 24 timer på intensiv/i overvåkningsarealet
  • Mekanisk respirasjonsstøtte (pustehjelp)
  • Død på intensiv
  • Overflytting til annen intensiv i løpet av de første 24 timer
  • Kontinuerlig infusjon av blodtrykksregulerende medisin 

Formålet med registeret er å:

  • gi grunnlag for årlig rapport tilbake til deltakende sykehus og til sentrale helsemyndigheter.
  • utarbeide faglige kvalitetsindikatorer for virksomheten i norske intensivenheter.
  • legge til rette for forskning med behandling av pasienter ved intensivenheter som emne.

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det regulert av helseregisterloven § 7, og har konsesjon fra Datatilsynet og dispensasjon for taushetsplikten fra Helsedirektoratet. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

Datatilgang

Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.

Forvalter Helse Bergen HF