Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

Norsk intensivregister (NIR)

Registeret inneholder opplysninger om intensivpasienter som behøver intensivbehandling. Opplysninger er samlet inn siden 1998. Norsk intensivregister brukes som betegnelse på den delen av Norsk intensiv- og pandemiregister som omhandler intensivpasienter.

Ikon

Norsk intensiv- og pandemiregister

Norsk intensivregister (NIR) brukes som betegnelse på den delen av Norsk intensiv- og pandemiregister som omhandler intensivpasienter. Du kan lese om pandemiregisterdelen på nettsiden til Norsk pandemiregister.

Intensivpasienter er kritisk syke og skadde pasienter som får overvåkning og behandling i egne sykehusenheter med spesialisert utstyr og spesialutdannet personale. Svikt i puste- og lungefunksjon, blodsirkulasjon og nervesystemets funksjon er sammen med alvorlige infeksjoner og større skader noen vanlige årsaker til intensivbehandling.

Registeret samler inn data etter en standardisert mal fra pasientopphold ved norske intensivenheter.

Registerpopulasjonen er alle intensivpasienter som oppfyller minst ett av følgende kriterier:

  • Liggetid > 24 timer på intensiv/i overvåkningsarealet, der det er reellt behov for intensivbehandling/intensivovervåkning
  • Mekanisk respirasjonsstøtte (pustehjelp)
  • Død på intensiv
  • Overflytting til annen intensivenhet i løpet av de første 24 timer
  • Kontinuerlig infusjon av blodtrykksregulerende medisin

Totalt utgjør dette om lag 16 000 intensivopphold årlig i Norge.

Formålet med registeret

Norsk intensivregister har tre hovedformål:

  • Registeret skal gi grunnlag for årlig rapport tilbake til deltagende sykehus og til sentrale helsemyndigheter om virksomheten ved norske intensivenheter.
  • Registeret skal utarbeide faglige kvalitetsindikatorer for virksomheten i norske intensivenheter.
  • Registeret skal også på nærmere vilkår legge til rette for forskning med behandling av pasienter ved intensivenheter som emne.

Registeret er en del av Norsk intensiv- og pandemiregister. Norsk intensiv- og pandemiregister er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister og omfattes av Forskrift om medisinske kvalitetsregistre, jf. § 1-2 første og andre ledd. Registeret er basert på reservasjonsrett, jf. Forskrift om medisinske kvalitetsregistre § 3-2. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

Datatilgang

Søknader om tilgjengeliggjøring av opplysninger sendes til registeret. Registeret kan tilby rådgivning/veiledning for å sikre kvalitet og korrekt bruk, tolkning av opplysninger fra registeret.

Du finner mer informasjon av hva som skreves for å få tilgang til opplysninger i Vedtekter for Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR) (helse-bergen.no)

Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.

Kontakt