Norsk pasientregister (NPR)

Registeret inneholder helseopplysninger om alle personer som har fått behandling, eller som venter på behandling i spesialisthelsetjenesten enten på sykehus, i poliklinikk eller hos avtalespesialister.

Formålet med registeret er å:

  • danne grunnlag for administrasjon, styring og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester
  • bidra til medisinsk og helsefaglig forskning om helsetjenester, behandlingseffekter, diagnoser, sykdommens årsaker, utbredelse og forløp og forebyggende tiltak
  • danne grunnlag for etablering og kvalitetssikring av sykdoms- og kvalitetsregistre, og videreformidle kontaktinformasjon til den nasjonale kjernejournalen
  • bidra til kunnskap som forebygger ulykker og skader

Registeret er et sentralt helseregister. Det er hjemlet i helseregisterloven § 11, og regulert av Norsk pasientregisterforskrift. Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig og databehandler.

Innhold i NPR

Du finner metadata om variabler via Health Registries for Research (HRR).

Mer informasjon om innhold, variabler og datakvalitet finner du på hjemmesiden til NPR (helsedirektoratet.no)

Datatilgang

Du kan søke om både statistikk (aggregerte data) og personidentifiserbare opplysninger fra NPR.

Søke om data til nye forskingsprosjekter

Nye prosjekter med forskning som formål skal bruke søknadsskjema på helsedata.no. Vi anbefaler at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

Søknad ved andre formål enn forskning eller ved prosjektendringer

Ved prosjektendringer, ønske om opplysninger for nye perioder for etablerte prosjekt eller om det ønskes opplysninger til andre formål enn forskning, skal du ikke bruke søknadsskjema på helsedata.no.

Du finner mer informasjon om hvilke krav som stilles til søknaden, hvor søknaden skal sendes og hvilket søknadsskjema du skal bruke på hjemmesiden til NPR (helsedirektoratet.no).

Har du spørsmål, kontakt helseregistre@helsedir.no

Pris og leveringsfrister

Pris

  • Pris per time NOK 1100,- eks. mva.
  • Helsedirektoratet fakturerer medgått tid til saksbehandling, minimum to timer.

Leveringsfrister

  • Statistikk og anonyme opplysninger - 30 dager
  • Avidentifiserte opplysninger - 60 dager
  • Personidentifiserbare opplysninger - 60 dager

Behandlingstiden starter når komplett søknad er mottatt.

Forvalter Helsedirektoratet