Datakilder

Her finner du ulike typer datakilder. Sentrale helseregistre, medisinske kvalitetsregistre, helseundersøkelser, biobanker og sosioøkonomiske data.

 • Velg type datakilde å filtrere på
 • Velg kategorier å filtrere på

[Missing text '/searchpage/errorfield/msg' for 'Norwegian']

Nullstill søk

105 treff

 • 40-åringsundersøkelsene

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  40-åringsundersøkelsene foregikk over hele landet og hadde i hovedsak fokus på hjerte- og karsykdommer og risikofaktorer for disse. Undersøkelsene ble gjennomført i perioden 1985-1999.  

 • Barnediabetesregisteret (BDR)

  Oslo universitetssykehus HF

  Registeret inneholder opplysninger om barn og ungdom med nyoppdaget diabetes, og kvaliteten på diabetesbehandlingen.

 • Barnevern

  Statistisk sentralbyrå (SSB)

  Data om mottak av hjelpe- og omsorgstiltak fra den kommunale barneverntjenesten. Dataene går tilbake til 1993.

 • Befolkning

  Statistisk sentralbyrå (SSB)

  Omfattende datasamling om folkemengden. Dataene går tilbake til 1964.

 • Boforhold

  Statistisk sentralbyrå (SSB)

  Registerbaserte data om personers boforhold. Dataene går tilbake til 2015.

 • Dødsårsaksregisteret (DÅR)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Dødsårsaksregisteret inneholder opplysninger om dødsfall og dødsårsaker i Norge fra 1951 og frem til i dag. Dødsårsaksregisteret er en viktig kilde til informasjon om helsetilstanden og dødeligheten i befolkningen, og endringer i dødsårsaker over tid.

 • Fastlegeregisteret

  Helsedirektoratet

  Fastlegeregisteret inneholder en oversikt over alle fastleger og deres listeinnbyggere siden oppstarten av fastlegeordningen i 2001.

 • Folke- og boligtellinger

  Statistisk sentralbyrå (SSB)

  Datasamling fra de 10-årlige Folke- og boligtellingene fra og med 1960.

 • Forsvarets helseregister

  Forsvarsdepartementet

  Registeret inneholder opplysninger om alle personer i Norge som er rulleført eller har vært ansatt i Forsvaret.

 • Fylkeshelseundersøkelsene oppfølgingsundersøkelse 2006-2008

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Oppfølgingsundersøkelsene samlet inn ny informasjon fra tidligere deltakere i hjerte-karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland. Oppfølgingsundersøkelsene ble gjennomført fra 2006-2008.

 • Fylkesundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland 1974-1988

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  De første hjerte- og karundersøkelsene ble gjennomført i fylkene Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland fra 1974-1988. Undersøkelsene hadde hovedvekt på hjerte- og karsykdommer, og i begynnelsen var dette kombinert med skjermbildefotografering

 • Helsearkivregisteret (HARI)

  Riksarkivaren

  Helsearkivregisteret er et sentralt helseregister som består av avdøde pasienters journaler fra spesialisthelsetjenesten. Materialet som inngår i Helsearkivregisteret avleveres til Norsk helsearkiv.

 • Helseundersøkelsen i Oppland og Hedmark (OPPHED)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Opplysningene fra helseundersøkelsen er brukt til å lage en oversikt over hedmarkingene og opplendingenes helse. Undersøkelsen ble gjennomført i 2000 og 2001.

 • Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Undersøkelsen ble gjennomført i 2000-2001. HUBRO inneholder opplysninger om deltakernes helsetilstand basert på spørreskjemaer og resultater av en helseundersøkelse som inkluderte mål av høyde, vekt og livvidde, puls og blodtrykk samt blodprøve.

 • Helseundersøkelsen i Troms og Finnmark (TROFINN)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Helseundersøkelser ble gjennomført i utvalgte kommuner i Troms og Finnmark (TROFINN) i 2001-2003. De inviterte var aldersgruppene 30, 40-45, 60 og 75 år.

 • Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS)

  Helsedirektoratet

  IPLOS-registeret inneholder informasjon om personer som har søkt om eller har mottatt helse- og omsorgstjenester fra sin kommune i perioden 2007-2017.

 • Inntekt

  Statistisk sentralbyrå (SSB)

  Data om inntekt og skatt, formue, gjeld og overføringer. Dataene går tilbake til  1993.

 • Innvandrerundersøkelsen i Oslo (Innvandrer-HUBRO)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Over 3 700 personer fra fem ulike innvandrergrupper deltok i helseunderundersøkelsen, gjennomført i Oslo 2002. Det ble samlet inn opplysninger og biomateriale. Hovedfokus var på diabetes og hjerte- og karsykdommer. 

 • Introduksjonsordningen

  Statistisk sentralbyrå (SSB)

  Data om deltakelse på tiltak for nyankomne innvandrere etter bosetting i kommunene. Dataene går tilbake til 2005.

 • Kapitaldatabasen

  Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

  Helsedirektoratet

  KPR inneholder opplysninger om de som har søkt om, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester fra kommunene.

 • Kommunehelsa statistikkbank

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske kommuner. Du kan lage tabeller og ulike typer diagrammer.

 • Kontantstøtte

  Statistisk sentralbyrå (SSB)

  Data om foreldre og barn som får kontantstøtte. Dataene går tilbake til 1999.

 • Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR)

  Helsedirektoratet

  Registeret inneholder opplysninger om regninger fra helsetjenester, som pasienter har fått refundert av staten. Fullverdige data er tilgjengelige fra 2006.

 • Kreftregisteret

  Kreftregisteret

  Registeret inneholder data fra 1953 til i dag om alle tilfeller av kreftdiagnoser.

 • Lønn

  Statistisk sentralbyrå (SSB)

  Data om personers månedslønn. Dataene går tilbake til 1997.

 • Oslo I - Osloundersøkelsen

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Oslo I kartla risikofaktorer for hjerte-karsykdommer. Nærmere 18 000 menn, bosatt i Oslo og Akershus deltok i undersøkelsen som ble gjennomført i 1972-73.

 • Oslo II - Osloundersøkelsen II

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Oslo II er andre runde av Oslo-undersøkelsen og ble gjennomført i 2000. Dette var en oppfølgingsundersøkelse av menn som tidligere hadde deltatt i Oslo-undersøkelsen 1972/73. Det er mulig å søke om tilgang til opplysninger og biomateriale.

 • Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger om svangerskapsavbrudd i Norge fra 1979 til i dag.

 • Regnskapsdata

  Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Reseptregisteret

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Reseptregisteret inneholder opplysninger om alle legemidler som er utlevert etter resept på apotek fra og med 2004.

 • Resistensovervåkning av virus i Norge (RAVN)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  RAVN inneholder avidentifiserte helseopplysninger om personer som har avgitt prøve med bestemte virus, samt opplysninger om disse virusene og om deres resistens mot antiviralia.

 • Skjermbildeundersøkelsene

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  I 1943 ble Statens skjermbildefotografering opprettet for at tuberkulosekontrollen skulle nå ut til alle. Det er mulig å søke om data fra de landsomfattende skjermbildeundersøkelsene fra perioden 1943 - 1999.

 • Trygd

  Statistisk sentralbyrå (SSB)

  Omfattende datasamling med forløpsdata. Opplysninger om personers trygdestatus og trygdeforhold utgjør en stor del av dataene i basen. Dataene går tilbake til 1992.

 • Ungdomsundersøkelsene

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Ungdomsundersøkelser ble gjennomført i seks fylker 2000-2004. I tillegg gjennomførte fylkene Østfold og Hedmark ungdomsundersøkelser i henholdsvis 2008 og 2009. 

 • Utdanning

  Statistisk sentralbyrå (SSB)

  Data om personers utdanningsnivå og utdanningsretning. Dataene går tilbake til 1970.

 • Utenrikshandel

  Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Vekstkohorten

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Vekstkohorten er en befolkningsbasert helseundersøkelse som består av data om høyde og vekt fra barn på 8 og 13 år. Livvidde ble også målt på de fleste 8-åringene.