Helsedataservice er etablert og utvikles som en nasjonal tjeneste for enklere tilgang til data fra helseregistre. De enkelte registrene har spisskompetanse på sitt register. Den skal ikke svekkes. Men Helsedataservice har spisskompetanse på bredden av registre og bruk av fellesløsningen.

Vi samarbeider tett med registermiljøene i FHI, Helsedirektoratet, Kreftregisteret og Norsk helsearkiv, og stadig flere datakilder blir tilgjengelige gjennom løsningen.

I dag yter Helsedataservice veiledning og informasjon til alle som ønsker å bruke data fra helseregistre. Vi bidrar til at registrene mottar stadig mer komplette søknader, noe som igjen er avlastende og tidsbesparende for dem.

Helsedataservice skal gradvis overta flere oppgaver på vegne av registerforvalterne.

Innsendte søknader går gjennom en enkel kontroll av Helsedataservice, på vegne av de ulike registerforvalterne. Det sikrer at nødvendig og påkrevet informasjon ligger i søknaden før registrene får den oversendt. Hvis noe mangler, kontakter Helsedataservice deg.
Mer registerspesifikke avklaringer tar registrene selv direkte med deg senere i prosessen, ved behov.

Trenger du hjelp, ta kontakt på service@helsedata.no

Alle ønsker å få data så raskt som mulig. I og med at bruk av registerdata er styrt av lover og forskrifter, må saksbehandler gjøre grundige vurderinger av søknaden. 

Vi har utviklet søkandsveiledere som skal hjelpe deg å lever en tydelig og presis søknad, slik at du kan få data raskere.

En god søknad er:

 • Tydelig på hva data skal brukes til (avgrensede forskningsspørsmål)
 • Tydelig på hvordan data skal brukes (sammenstillinger og koblinger)
 • Tydelig på ansvarsforhold og forankring i virksomhet (databehandleransvar, forskningsansvar og prosjektledelse)
 • Har tydelig samsvar mellom søknad, prosjektbeskrivelse og evt. søknad og vedtak fra Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskning (REK) der det kreves
 • Har alle relevante vedlegg er lastet opp og navngitt forståelig

Nettstedet Helsedata.no er:

 • én felles inngangsport for å søke om helsedata fra sentrale helseregistre, helseundersøkelser og medisinske kvalitetsregistre
 • et sted der informasjon fra de ulike registerforvalterne er samlet - du slipper å lete på mange nettsider
 • et sted for å finne informasjon og veiledning om ulike datakilder, variabler og mulig bruk av diss
 • et veiledningsmiljø for deg som trenger hjelp eller tips underveis i søknadsprosessen, eksempelvis:
  • valg mellom henholdsvis personidentifiserbare og anonyme aggregerte data
  • hvilke kilder inneholder aktuelle og relevante opplysninger for ditt prosjekt
  • hvilken dokumentasjon trengs for saksbehandlingen
  • hva som kreves hvis du vil endre søknaden din

Les mer om helsedata.no

9. februar 2022:

Helsedata skal gjøres raskere og enklere tilgjengelig og saksbehandlingstiden skal ned. For å lykkes må Direktoratet for e-helse og registerforvalterne jobbe sammen om prioriteringer og tiltak.

Les mer

21. desember 2021:

Nylig ble det besluttet å sette arbeidet med Helseanalyseplattformen på pause. – Vi fortsetter det viktige arbeidet med å forenkle tilgangen til helsedata og legge til rette for mer og bedre helseforskning, sier Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse.

Les mer på ehelse.no

Test df hdfhdfhd

Lenke til