Norsk ryggmargsskaderegister

Registeret inneholder opplysninger om pasienter med ryggmargsskade eller cauda equina syndrom, som er innlagt til spesialisert rehabilitering ved en av de tre ryggmargsskadeavdelingene i Norge.

Formålet med registeret er å:

  • kartlegge forekomsten.
  • sikre en hensiktsmessig og trygg behandling for personer med ryggmargsskade.
  • øke kunnskapen om behandling både når det gjelder pasient og pasientgruppen.
  • legge grunnlag for evaluering og forskning på tvers av regionale, nasjonale og internasjonale grenser.
  • rapportere kvalitetssdata/indikatorer til interesseorganisasjoner og foretak.

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven. St. Olavs hospital HF er  databehandlingsansvarlig og databehandler. 

Datatilgang

Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek, og kan lese mer om registeret og tilhørende variabler og hvordan du får utlevert data  i egne dokumenter.

Søk om data Gå til søknad