Norsk hjerneslagregister

Registeret inneholder opplysninger om pasienter med akutt hjerneslag, som er innlagt på norske sykehus.

Opplysninger innebærer hvilke risikofaktorer som foreligger, behandlinger som utføres og resultater som oppnås.

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i Helseregisterloven § 21 og 22, og regulert av Hjerte- og karregisterforskriften (lovdata.no). FHI er databehandlingsansvarlig. St. Olavs hospital HF er databehandler.

Formål med norsk hjerneslagregister

Registeret er en del av Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (HKR). Formålet med Hjerte- og karregisteret er nedfelt i Hjerte- og karregisterforskriften § 1-2 (lovdata.no). Det overordnede formålet til HKR er å bidra til bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med hjerte- og karsykdommer.

Formålet med norsk hjerneslagregister er:

  • Å måle kvaliteten og bidra til kvalitetsforbedring av helsetjenestene til pasienter med hjerneslag.
  • Å bidra til at behandlingen er av lik og høy kvalitet ved alle sykehus.
  • Å bidra til klinisk og epidemiologisk forskning.

Variabler

Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.

Søke om tilgang til data fra registeret

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjema på helsedata.no.

Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til data fra FHI.

Kontakt Hild Fjærtoft, daglig leder 95095792