Norsk hjerteinfarktregister

Registeret er en del av det nasjonale registeret over hjerte- og karlidelser. Det inneholder opplysninger om behandling, komplikasjoner og resultater hos pasienter som legges inn på sykehus med akutt hjerteinfarkt (l21-l22).

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Hjerte- og karregisteret, og dermed Norsk hjerteinfarktregister, er hjemlet i Helseregisterloven, og regulert av Hjerte- og karregisterforskriften. 

Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig. St. Olavs hospital HF er databehandler.

Formål med Norsk hjerteinfarktregister

Formålet med Hjerte- og karregisteret er nedfelt i Hjerte- og karregisterforskriften § 1-2 (lovdata.no). Det overordnede formålet til HKR er å bidra til bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med hjerte- og karsykdommer.

Formålet med Norsk hjerteinfarktregister er å bidra til å bedre kvaliteten på hjerteinfarktbehandlingen i Norge. Delmålene er å gi bedre og sammenlignbare opplysninger om aktivitet og resultat i behandlingen av akutte hjerteinfarkt ved norske sykehus. Hensikten er å medvirke til gode tjenestetilbud og pasientforløp.

Formålet med registeret er videre å

  • medvirke til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av behandlingen av hjerteinfarkt
  • gi støtte til helsepersonell i behandlingsprosessen
  • være et verktøy for den enkelte institusjon for vurdering av egne resultater
  • vurdere ressursbruken i hjerteinfarktbehandlingen
  • gi grunnlag for forskning innen primære årsaker til sykdom, effekt av behandling og effekt av forebyggende tiltak

Registeret ønsker også å bidra til kunnskapsbasert praksis og danne grunnlag for videre forskning.

Innhold i registeret

For å måle kvaliteten på behandlingen av pasienter med hjerteinfarkt tar registeret utgangspunkt i kvalitetsmål knyttet til nasjonale retningslinjer for behandling av hjerteinfarkt. Registeret inneholder informasjon om sykehistorie, status ved innleggelse, diagnostikk, behandling og komplikasjoner. Etter tre måneder samles det inn pasientrapporterte data. 

Registerdata er koblet opp mot Folkeregisteret for å finne 30 dagers overlevelse.

Data fra og med 2013 er tilgjengelig for utlevering. 

Variabler

Du finner oversikt over variabler på nettsidene til Norsk hjerteinfarktregister. 

 

Søke om tilgang til data fra registeret

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjema på helsedata.no.

Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

På nettsidene til FHI finner du informasjon om hvordan du søker om tilgang til data fra FHI.