Norsk hjertesviktregister (NHSR)

Registeret inneholder opplysninger om pasienter som blir henvist til en hjertesviktpoliklinikk på et sykehus i Norge. 

For at pasientene skal bli registrert, må de være over 18 år, ha norsk fødselsnummer og diagnosen hjertesvikt (l500, l501, l509, l110, l130 eller l132), som ikke skyldes lungesykdom. Da registreres informasjon som kjønn, alder, risikofaktorer tidligere sykdommer, medisiner, livskvalitet, metoder for diagnostisering, intervensjoner og komplikasjoner.

Lovhjemmel

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Registeret er en del av Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (HKR), og er regulert av Hjerte- og karregisterforskriften.

FHI er databehandlingssansvarlig. St. Olavs hospital HF er databehandler. 

Formål med Norsk hjertesviktregister

Formålet med Hjerte- og karregisteret er nedfelt i Hjerte- og karregisterforskriften § 1-2 (lovdata.no). Det overordnede formålet til HKR er å bidra til bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med hjerte- og karsykdommer.

Hovedformålet til NHSR er å bidra til kvalitetssikring og kvalitetsforbedring av behandlingen av pasienter med hjertesvikt.

Delmål:

  • Gi bedre og sammenlignbare opplysninger om aktivitet og resultat i behandlingen av hjertesvikt ved norske Hjertesviktpoliklinikker, og på denne måten medvirke til gode tjenestetilbud og pasientforløp.
  • Identifisere risikofaktorer og risikomarkører for pasienter med hjertesvikt.
  • Måle risikofaktorers virkning på sykdomsspesifikk livskvalitet og prognose.
  • Måle i hvilken grad gjeldende anbefalinger vedrørende medikamentell behandling følges.
  • Kunne sammenligne resultater mellom sykehus, identifisere forbedringspotensial og utjevne eventuelle forskjeller i hjertesviktbehandlingen på Hjertesviktpoliklinikkene.
  • Være et verktøy for det enkelte sykehus i vurderingen av egen praksis og behandlingsresultat.
  • Bidra til kunnskapsbasert praksis og danne grunnlag for videre forskning.

Variabler

Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.

Søke om tilgang til data fra registeret

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjema på helsedata.no.

Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til data fra registeret hos FHI.

Kontakt

Eva Kjøl Slind, registerkoordinator

Lenker