Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

Registeret inneholder opplysninger om behandlingen, komplikasjoner og resultater hos pasienter som opereres for sykdommer i blodårene, utenom hjertet og hodet.

Opplysningene innebærer hvem som blir operert, hvor de blir operert, hvordan de behandles, hva som oppnås med behandlingen og status ved kontroller etter én måned og ett år.  

Registeret nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte, og er en del av Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (HKR). Det er hjemlet i helseregisterloven og helsepersonelloven, og regulert av Hjerte- og karregisterforskriften. 

Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig og St. Olavs hospital HF er databehandler.

Formålet med Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

Formålet med Hjerte- og karregisteret er nedfelt i Hjerte- og karregisterforskriften § 1-2 (lovdata.no). Det overordnede formålet til HKR er å bidra til bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med hjerte- og karsykdommer.
 
Formålet med NORKAR er å:
  • medvirke til å måle kvalitet og bidra til kvalitetsforbedring for karkirurgisk behandling
  • bidra til at behandlingen er av lik og høy kvalitet ved alle sykehus som utfører karkirurgi
  • gi støtte til helsepersonell i behandlingsprosessen
  • være et verktøy for den enkelte institusjon for vurdering av egne resultater
  • gi grunnlag for styring og planlegging av helsetjenester rettet mot personer med hjerte- og karsykdommer
  • bidra til kunnskapsbasert praksis og danne grunnlag for videre forskning

Søke om tilgang til data fra registeret

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjema på helsedata.no.

Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til data fra FHI.

Variabler

Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.

Statistikk og resultater

Registeret har laget en resultatside med resultater for utvalgte kvalitetsindikatorer og nøkkeltall. Resultatene er fritt tilgjengelige.

Kontakt Martin Altreuther, faglig leder 72828467