Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC)

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) registrerer opplysninger om pasienter som får utført undersøkelse og behandling av hjertesykdommer ved hjelp av tynne plastrør som føres inn til hjertet via blodårer på arm eller i lyske.

I hovedsak gjelder dette prosedyrer som kransårerøntgen (koronar angiografi), utblokking av trange kransårer (PCI) og innsetting av ny hjerteklaff. Årlig utføres flere enn 30 000 slike prosedyrer ved norske sykehus.

Pasientene som registreres i NORIC faller inn i to hovedgrupper

  • pasienter som får utført invasive prosedyrer i kransårene (koronar angiografi og PCI)
  • pasienter som får utført kateterbasert klaffebehandling (TAVI)

I NORIC registreres alle pasienter som får utført nevnte prosedyrer ved de sykehus som driver med denne virksomheten i Norge. Registeret inneholder opplysninger om pasientenes sykehistorie, diagnostiske funn, behandling og eventuelle komplikasjoner oppstått under sykehusoppholdet.

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister, tilknyttet Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. FHI er databehandlingsansvarlig. Helse Bergen HF er databehandler. Registeret er hjemlet i Hjerte og- karregisterforskriften.

Formål med NORIC

Formålet med Hjerte- og karregisteret er nedfelt i Hjerte- og karregisterforskriften § 1-2 (lovdata.no). Det overordnede formålet til HKR er å bidra til bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med hjerte- og karsykdommer.

NORICS hovedformål er å bidra til økt kvalitet på den utredning og behandling som tilbys pasientgruppen som NORIC omfatter. Opplysninger i registeret skal kunne anvendes til forskning og danne grunnlag for å iverksette forebyggende tiltak. Registeret skal også være til hjelp for styring og planlegging av helsetjenesten til pasientene.

Datatilgang

Søke om tilgang til data fra registeret

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjema på helsedata.no.

Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til data fra FHI