Resistensovervåkning av virus i Norge (RAVN)

RAVN inneholder avidentifiserte helseopplysninger om personer som har avgitt prøve med bestemte virus, samt opplysninger om disse virusene og om deres resistens mot antiviralia.

Opplysningene innebærer informasjon om viruset og deres resistens mot antiviralia. RAVN inkluderer overvåking av antiviral resistens hos:

 • influensavirus
 • humant immunsviktvirus (hiv)
 • hepatitt B-virus (HBV)
 • cytomegalovirus (CMV)
 • herpes simplex-virus (HSV)

Hepatitt C-virus (HCV) vil bli inkludert i registeret så snart den nye metodologien for resistenstesting er på plass ved referanselaboratoriet ved Folkehelseinstituttet.

Lovhjemmel

Registeret er avidentifisert, hjemlet i helseregisterloven § 9 b og regulert av Resistensregisterforskriften. At registeret er avidentifisert, betyr at opplysningene ikke kan knyttes til en enkeltperson, og at man ikke kan sammenstille opplysninger om enkeltpersoner over tid eller opp mot andre datakilder. 

FHI er databehandlingsansvarlig og databehandler.

Formål med RAVN

Formålet med RAVN er nedfelt i Resistensregisterforskriften § 1-3, som sier at registeret skal

 1. samle inn og behandle data om resistens mot antiviralia for å
  • kartlegge forekomst og utbredelse av resistens mot antiviralia
  • belyse endringer over tid
 2. drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om årsaker til utvikling av resistens mot antiviralia i virus, med den hensikt å fremme og utvikle kvaliteten på
  • forebyggende tiltak mot antiviral resistens
  • helsehjelp som tilbys og ytes mot infeksjonssykdommer forårsaket av virus
 3. bidra til å skaffe grunnlag for å gi råd og informasjon om tiltak som kan forebygge utvikling av resistens mot antiviralia, både til befolkningen og til lokal, regional og sentral helseforvaltning og helsetjeneste
 4. gi norske myndigheter grunnlag for å bidra til internasjonal statistikk på nærmere avgrensede områder

Datatilgang

Søke om tilgang til data fra registeret

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjema på helsedata.no.

Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til data fra FHI.