Kreftregisteret

Registeret inneholder data fra 1953 til i dag om alle tilfeller av kreftdiagnoser.

Opplysningene baseres på data fra Insidensregisteret, og er knyttet til sykdomsinformasjon omkring diagnosetidspunktet. Dette utgjør kjernen i Kreftregisterets datamateriale.

Variabler

Du finner informasjon om Kreftregisterets kjernevariabler på kreftregisteret.no, og informasjon om Kreftregisterets datainnhold på Kreftregisterets metadatabase. På Kreftregisterets metadatabase kan du lage en variabelliste som kan lastes ned og som kan legges som vedlegg til søknadsskjema.

Kreftregisteret inkluderer også 9 nasjonale medisinske kvalitetsregistre, hvor det registreres ytterligere variabler om for eksempel behandlingsmetoder for kreftformene.

Formål med Kreftregisteret er å:

  • Kartlegge kreftsykdommers utbredning i landet og belyse endringer over tid.
  • Bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til kreftrammede pasienter.
  • Drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommenes årsaker, diagnose, sykdomsforløp og behandlingseffekter.

(jfr. Kreftregisterforskriften § 1-3)

Søke om tilgang til data fra registeret

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjema på helsedata.no.

Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

Kreftregisteret er dataansvarlig for innsamling og behandling av helseopplysninger og databehandler for Kreftregisteret. Det betyr at de behandler søknader og sørger for utlevering av data. 

Les mer om datautlevering fra Kreftregisteret (kreftregisteret.no).

Lovhjemmel

Kreftregisteret er hjemlet i Helseregisterloven § 11 (lovdata.no), og regulert av Kreftregisterforskriften (lovdata.no).

Forvalter Kreftregisteret